Schedule/2010-09-18

☆月陽洞ヨガ (安佐南区高取北)
 夜ヨガ 18:30~21:00